Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 História obce Ľuboriečka

1271 Lyberche, 1335 Leberchee, 1387 Kyslyberche, 1388 Alsowliberche, 1414 Alsolyberche, 1549 Alsokyslibercze, Felsewkyslibercze, 1773 Kiss-Libercse, 1786 Kisch-Libercsche, 1808 Kis-Libercse, Malá Luborječka, 1863–1913 Kislibercse, 1920 Luboriečka, 1927– Ľuboriečka

Dejiny obce sa odvíjajú od spoločného veľkého majetku Lyberche, ktorý zaberal priestor od vrchu Lysec takmer až k brehom Ipľa, a ktorý minimálne od 13. storočia patril významnému rodu Kachic. V r. 12711 si traja synovia Folkusa z tohto rodu, menami Farkasius, Michael a Zoloch, rozdelili tento a ďalšie majetky tak, že pôda na západ od rieky Ľuboreč pripadla Farkasiovi, a zem na východe Michaelovi, s výnimkou pruhu medzi riekami Ľuboreč a Velickým potokom (Wylichke). Podľa Gyorffyho sa práve táto časť územia neskôr transformovala do nového sídla, z ktorého sa vyvinula dnešná Ľuboriečka. V r. 12992 si tento rod opäť majetky rozdelil, pričom Liberche pripadla synom Farkasia a Michaela, ktorý sa považuje za zakladateľa rodu de Liberche.

Časť Ľuboriečky patrila začiatkom 14. storočia šľachticom zo Strehovej, ktorí ju ale za zradu v r. 13243 stratili, pričom kráľ tento majetok obratom daroval Thomasovi de Zechen, synovi Farkasia. Ten zdedil a vlastnil aj susednú časť, ktorá sa spomína v metačných údajoch v lisinách z r. 13274 a 13355. O tento majetok sa v r. 13746 sporili rod de Zechen(Thomasovi vnuci franck a Nicolaus) s Demetriom, synom Stephana de Stregowa; a komplikované spory prebiehali aj medzi členmi širšej rodiny, až sa napokon obe sídla aj formálne rozčlenili. V listine z r. 13877 sa tak po prvýkrát stretávame s názvom Kyslyberche– istý Andreas, prezývaný aj Taplan, žiadal zákaz transakcie, ktorou zástupcovia rodu de Zechen chceli výmenou získať tunajšie majetky od Nicolausa, syna Rada, a pravnuka Michaela. I napriek zákazu sa im to v r. 13888 podarilo, a okrem iných získali aj majetokAlsowliberche, aj keď spor pokračoval aj v r. 13909. V r. 139310 sa do neho zaplietol aj posledný známy zástupca rodu Strehovských, farár Peter, ktorý vymenil svoju časť majetku s rodom de Zechen za farnosť Gyngius (Gyöngyös), proti čomu ale v r. 139511protestovali tunajší zemania.

 

Luboriecka na mape 1. VM

Vyššie spomenutý Andreas sa pravdepodobne do rodu Ľuborečských priženil a založil novú vetvu, pretože v r. 140712 sa už spomína s prídomkom de Kisliberche. Rod zemanov z Ľuboriečky sa časom rozrástol, ale pribudli aj vnútorné spory. V r. 141013 sa Andreas a Stephanus sťažovali, že ich synovci Johannes a Petrus ťažko ublížili ich poddanému menom Vano, že poštvali svoje psy na ich statok a na ďalšie výtržnosti v chotári Ľuboriečky. V listine z r. 141114 sa okrem (Veľkej) Ľuboreče uvádza aj názov sídlaFelsewlyberche (Horná Ľuboreč), ale je ojedinelý, a pravdepodobne šlo skôr o nové, tretie sídlo, ako o alternatívny názov Ľuboriečky. Ešte v tom roku15 sa rozkmotrili aj Andreas so Stephanom, pretože prv menovaný žaloval toho druhého za pokus o vraždu, zbitie jeho manželky, a tiež majetkové škody. Asi k tomuto sporu bol v r. 141216 predvolaný Andreasov brat Jacobus, a v r. 141417 si tieto strany dali vyhotoviť kópie vlastníckych dokumentov, vzťahujúce sa okrem iného aj k majetku Alsolyberche.

V ďalších rokoch18 sa Andreas (občas s prezývkou Zerechen) často spomína v rôznych sporoch o majetok Ludan (Ludányhalászi), ktorý dávnejšie patril Ľuborečským. V r. 143719sa synovia Andreasa a Jacoba pokúsili obsadiť majetky Trenč a Malé Dálovce, proti čomu protestovali ich vlastníci. V r. 1438-3920 sa tí istí synovia sporili medzi sebou o hranice susedných majetkov. Listina z r. 144621pojednáva o sťažnosti skupiny zemanov, vznesenej voči Balassovcom z M. Kameňa, ktorí vraj neoprávnene obsadili množstvo ich majetkov, medzi ktorými sa spomína aj Kysliberche. Muselo ísť len o časť chotára, pretože Andreasov syn sa ako majiteľ a nositeľ prídomku uvádza aj v listine z nasledujúceho roku22. V r. 145223,146224, 146925 a 148226 sa v rôznych funkciách spomína Jacobov syn Simon, v r. 146527 a 147228 Ladislaus (podľa I. Nagya bol aj novohradským vicežupanom), v r. 148029 a 149630 Georgius a v r. 149431 a 149632 Stephanus. Rod v tomto období vlastnil aj niektoré okolité majetky, čo dokazuje listina z r. 148633, kde zemania z Ľuboriečky zakazujú využívanie majetkov Strehová, Rároš, Brusník a Príboj rodu Orzag de Gwth a jeho poddaným. Ešte jedna zmienka je z r. 147934, kedy sa spomína medzi majetkami Alberta de Lossoncz, získanými do zálohy od rodu de Zechen, o ktoré viedol spor s istým Thomasom Farkasom de Harynna (Herina v Rumunsku).

Luboriecka na mape 2. VM

Všetky tieto záznamy nasvedčujú tomu, že sídlom rodu Ľuborečských a centrom ich panstva bola v tejto dobe Ľuboriečka, pričom (Veľká) Ľuboreč bola len okrajovým majetkom. Význam rodu síce neprekročil regionálny rámec, ale v rámci Novohradu patril k tým životaschopnejším aj počas tureckej okupácie. V súpise novohradských majetkov z r. 154935 bola Ľuboriečka prekvapujúco rozdelená na dve samostatné časti – majiteľmi Dolnej (Alsokyslibercze) boli Ferenc Liberchey a Sándor Sápy, majiteľom Hornej (Felsewkyslibercze) bol Ferenc Bebek z Fiľakova. Turecký súpis z r. 155436 už uvádza len jednu obec so zemepánskym mlynom a 16-timi domácnosťami s priezviskami Oszvá(r)d, Matosz, Bertók, Zsenics, Vergő, Pásztor a Molnár. Fiľakovské panstvo Bebekovcov kráľ za zradu zhabal, ale v r. 156337 prešlo na ich príbuzného Johanna Pethew de Gerse(Gersekarát). Tunajšie majetky rodu de Gwth kráľ v r. 156938 daroval Franciscovi Török de Enying.

Podľa súpisu z r. 158239 tu mal podiely aj Sigismund Balassa, dodatok40 uvádza aj mená jeho poddaných: Dudlag, Oblak, Galtos. Podiel Sápyovcov získal v r. 158341 István Chehy z Levíc. Zápis z novohradskej kongregácie z r. 159842 zasa uvádza existenciu tunajšieho majetku György Tercsyho, a spomína sa aj jeho poddaný József Kovács. O rok neskôr43žiadal Peter Madách zákaz vnikať na jeho majetok Kissztregova pre obyvateľov Ľuboriečky. V súpise majetkov divínskeho panstva z r. 166044 sa Horná Ľuboriečka (Félső Kis Libercze) udáva ako pustatina patriaca k Ľuboreči. Nagy v tejto dobe45 uvádza existenciu troch zemepánskych kúrií rodu Ľuborečských. Zsuzsanna z tohože rodu v r. 167046 požadovala zákaz pre obyvateľov D. Strehovej vnikať na územie Ľuboriečky. Ako pusté prédium sa uvádza aj v r. 167947, súpis z r. 168048 však udáva mená niekoľkých poddaných (Bartók, Janczouicz, Palyouiecz, Jarabou). Zaujímavosťou je pojednávanie z r. 168949, vedené voči obyvateľom niekoľkých okolitých obcí vrátane Ľuboriečky, ktorí kráľovskému dvoru zaslali sťažnosť kvôli nespravodlivo vymeraným stoličným daniam, čo vraj poškodilo dobré meno stolice.

Luboriecka na mape 3. VM

Matej Bel spomína existenciu kameňolomu a zemepána Ladislaa Dobaya, novohradského vicežupana. Fenyes dokladá existenciu mlyna, jaskyne na úbočí vrchu Pecná a miestnu pálenicu; naviac aj množstvo ďalších zemepánov: rody Pongrácz a Madách, Imre Ivánka, Samu Algöver, János Gáspár a Tárkányovci. Ešte väčší zoznam zemanov vypracoval Borovszky – okrem iného tu v 18. st. mali majetky rody Révay, Bene, Dacsó, Battik, Kubiny a i. Tiež spomína existenciu dvoch kúrií, pôvodne postavených rodom Dubraviczky, ktoré začiatkom 20. storočia vlastnili rody Pongrácz a Buttler.