Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:
Obec poskytuje informácie o materských školách v obci  

Typy informácií:

  • zoznam materských škôl
  • organizácia materských škôl
  • organizácia výchovy a vzdelávania
  • spôsob prijímania detí
  • propagačné materiály

Príklad:

Materské školy

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horná Dolná poskytujú celodennú predprimárnu starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Na území obce sú zriadené dve materské školy bez právnej subjektivity.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla.
Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok v termíne od 15. februára do 15. marca, alebo pokiaľ to kapacitné možnosti materskej školy dovolia, aj priebežne. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní  riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste.
 

Materská škola – Dolná

Materská škola - Horná

 

Materská škola – Dolná

Ulica Dolná 28

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: ms.dolna@hornadolna.sk

Riaditeľka: PaedDr. Petra Nová

Materská škola blízko centra obce, na dolnej ulici pri obecnej knižnici, je rodinného typu, s kompletne zrekonštruovanými vnútornými priestormi, dobrým materiálnym vybavením. Deťom sú k dispozícii 4 samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu obce zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.
Ponúka: Tradičné krúžky, projekt Vzdelávanie hrou, atď.

Otváracie hodiny

Pondelok:

6,30

16,30

Utorok:

6,30

16,30

Streda:

6,30

16,30

Štvrtok:

6,30

16,30

Piatok:

6,30

16,30


Materská škola – Horná

Ulica: Horná 87

Tel.: 48XXXXX

Mobil: 090XXXXXXX

e-mail: ms.horna@hornadolna.sk

Riaditeľka: PaedDr. Petra Stará

Materská škola na hornom konci, na hornej ulici pri obecnom úrade, je rodinného typu, s kompletne zrekonštruovanými vnútornými priestormi, dobrým materiálnym vybavením. Deťom sú k dispozícii 4 samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu obce zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.
Ponúka: Neradičné krúžky, projekt Poďte s nami, atď.

Otváracie hodiny

Pondelok:

6,30

16,30

Utorok:

6,30

16,30

Streda:

6,30

16,30

Štvrtok:

6,30

16,30

Piatok:

6,30

16,30