Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Späť

Plagát

Riešenie migračnej krízy. Tu

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Ľuboriečka ITMS2014+: NFP302090DAG8 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétny cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Ľuboriečka 113, 991 02 Ľuboriečka

Miesto realizácie: Obec Ľuboriečka

Výška nenávratného finančného príspevku: 20 800,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 03/2022 – 04/2023

Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108