Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Opatrenia AMO
opatrenia pri potvrdení výskytu AMO
zápisnica 14.07.2021
zápisnica z OZ 14.07.2021
Pozvánka na OZ
pozvánka na OZ 14.07.2021
Zápisnica 16.06.2021
zápisnica z OZ 16.06.2021
rozhodnutie OÚ odbor ŽP
rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Pozvánka na OZ 16.06.2021
pozvánka na OZ 16.06.2021
Strategický dokument PHSR
oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK na roky 2022-2030
Zápisnica z 19.05.2021
zápisnica č. 2 z 19.05.2021
pozvánka na OZ
pozvánka na OZ 19.05.2021
Záverečný účet 2020
záverečný účet 2020
harmonogram vývozu komunál. odpadov
harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre rok 2021
harmonogram vývozu tried. odpadov
harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2021
zrušenie trvalého pobytu
zrušenie trvalého pobytu
Výzva pre vlastníkov les. pozem.
výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
Zápisnica 31.03.2021
zápisnica z OZ 31.03.2021

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa