Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Štatút obce

 

VZN č. 1/2020  o zavedení verejných dávok v obci Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č. 2/2021 o držaní a vodení psov v obci Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi na území obce Ľuboriečka  nájdete tu

 

Návrh - VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN 2/2020 Požiarny poriadok

Požiarny poriadok obce nájdete tu

 

VZN o zavedení verejných dávok v obci Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č. 1/2019 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku obce a

nájme majetku vo vlastníctve obce nájdete tu

 

vnútorný predpis 1/2019, ktorým sa stanovujú zásady postupu

pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č. 3/2018 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb

na území obce Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č. 2/2018 podrobnosti o organizácii miestneho referenda nájdete tu

 

VZN č. 1/2018 pravidlá na udržiavanie čistoty a ochrany verejnej zelene

v obci Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ľuboriečka nájdete tu

 

VZN č.1/2015 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady nájdete tu

 

VZN č.2/2017  ,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ľuboriečka č.
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady nájdete tu

VZN č.1/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Ľuboriečka nájdete tu